Obchodní, kulturní centrum a tržnice SAPA, Praha 4, Libuš

 

OD DRAŽBY BYLO UPUŠTĚNO

Soubor majetku zpeněžovaný v režimu zák. č. 328/1191 Sb. o konkursu a vyrovnání

Správce konkursní podstaty úpadce prof. Ing. Luboš Smrčka, CSc., IČO 131 62 403, se sídlem Opatovická 159/17, Nové Město, 110 00 Praha jakožto správce konkursní podstaty úpadce MASOSPOL a.s. v likvidaci IČO 452 74 738, se sídlem Libušská 319/126, Písnice, 142 00, Praha, zpeněžuje v režimu zák. č. 328/1991 Sb. o konkursu a vyrovnání, soubor nemovitého majetku v okrese Hlavní město Praha, obec Praha, k.ú. Písnice zapsaný na LV č. 639. Soubor nemovitostí o celkové výměře 170 822 m², kterou tvoří zastavěná plocha a nádvoří o výměře 57 545 m² a ostatní plocha o výměře 113 277 m² je blíže specifikován ve znaleckém posudku, jež je ke stažení níže (dále jen „soubor majetku“). Zpeněžení souboru majetku proběhne formou elektronické dobrovolné veřejné dražby.

Nejnižší podání je stanoveno v souladu se znaleckým posudkem, který je dostupný ke stažení níže, a to ve výši 750.000.000,- Kč (sem set padesát milionů korun českých). 

Prohlídky nemovitosti: 4.6.2021 v 16:00 a 5.6.2021 v 11:00.

Den konání dobrovolné veřejné dražby uvedených nemovitostí se stanovuje na 15.6.2021, na adrese https://www.e-drazby.cz/. Dražba bude zahájena v 16:00 a bude ukončena nejdříve tentýž den v 17:00 nebo v okamžiku stanoveném v čl. 11 odst. 5 dražební vyhlášky. Účastník dražby je povinen provést registraci Registrovaného dražitele na dražebním portálu v dostatečném předstihu, a dále provést svou identifikaci podle AML zákona dle specifikace v článku 10 dražební vyhlášky.

 

Znalecký posudek
Přílohy znaleckého posudku

Oznámení o upuštění od dražby

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.